top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

 

DEFINITIES

 

Ontwerp:                    Het door Elie Gardens geschetst of digitaal ontwerp van het Project.

Opdrachtgever:        De natuurlijke persoon of rechtspersoon die het project zal laten uitvoeren.

Project:                       Het totaal van de tussen de Opdrachtgever en Elie Gardens           overeengekomen en uit te voeren werkzaamheden zoals (niet limitatief) :
– levering van diensten;
– levering van materialen.

 

Tijden:                        

De werkzaamheden worden uitgevoerd gedurende normale werkdagen  gedurende de algemeen gangbare tijdstippen. Op van overheidswege of op enigerlei andere wijze voorgeschreven dan wel lokaal gangbare feest-, vakantie- of vrije dag erkende dagen worden de werkzaamheden niet uitgevoerd.

Overmacht:                

Als overmacht voor Elie Gardens zullen worden aangemerkt alle omstandigheden van zodanige aard dat in redelijkheid nakoming van de overeenkomst niet kan worden gevergd. In dit geval is Elie Gardens gerechtigd de nakoming van de voor Elie Gardens uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen geheel of gedeeltelijk op te schorten, zonder tot enige schadevergoeding te kunnen worden verplicht. Een voorbeeld van overmacht zijn extreme weersomstandigheden.

 

Offerte:                     

Prijsaanbieding. Deze wordt schriftelijk vastgelegd en aan de Opdrachtgever toegezonden.

Opdrachtbevestiging: Schriftelijke bevestiging van Elie Gardens aan de Opdrachtgever met vermelding van een omschrijving van de werkzaamheden, de te gebruiken materialen, de vermoedelijke dag van aanvang van de werkzaamheden en de prijs.

 

TOEPASSELIJKHEID

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Offertes en overeenkomsten tussen de Opdrachtgever en Elie Gardens. De toepasbaarheid van deze voorwaarden kan door de Opdrachtgever op geen enkel moment opzij worden gezet, tenzij schriftelijk overeengekomen. De Opdrachtgever wordt geacht de algemene voorwaarden van Elie Gardens te kennen en integraal te accepteren. Indien de Opdrachtgever / aanvrager van een Offerte dit wenst,
wordt op eerste aanvraag een exemplaar van de algemene voorwaarden van Elie Gardens aan hem toegezonden.

 

OFFERTE
De in de Offerte genoemde prijzen zijn richtprijzen inclusief btw., tenzij anders vermeld. De Offerte is gebaseerd op het ontwerp / de prijsaanvraag. De daadwerkelijk in rekening te brengen bedragen worden vermeld in de Opdrachtbevestiging. De Offerte heeft betrekking op een totale aanbieding. De Offerte geeft een omschrijving van de te verrichten werkzaamheden incl. de te gebruiken en/of te leveren materialen. De Offerte heeft een geldigheidsduur van 30 dagen na dagtekening.
 

OPDRACHTBEVESTIGING
De overeenkomst komt tot stand door een bevestiging van de Opdrachtgever aan Elie Gardens dat hij de Offerte wil laten uitvoeren, dan wel door het afspreken van een datum waarop met de werkzaamheden zal worden begonnen. Indien de Opdrachtgever en Elie Gardens een uiterste datum van oplevering overeengekomen zijn, dan dient dit, door beide partijen ondertekend, op de opdrachtbevestiging aangetekend te worden. Eventuele materiële en immateriële schade van de Opdrachtgever, waarvoor hij Elie Gardens aansprakelijk stelt, kunnen nimmer leiden tot een schadeloosstelling die door Elie Gardens aan de Opdrachtgever betaald moet worden van een bedrag hoger dan het bedrag dat Elie Gardens voor deze opdracht in rekening gebracht heeft. Bij overmacht zal Elie Gardens nimmer aansprakelijk gesteld kunnen worden voor welke vorm van schade dan ook.

 

VERPLICHTINGEN VAN ELIE GARDENS
Elie Gardens verplicht zich het werk, zoals omschreven in de Opdrachtbevestiging, naar zijn beste kunnen uit te voeren. Het werk wordt uitgevoerd binnen de normale werktijden van Elie Gardens. Het werk wordt uitgevoerd door bevoegde personen, volgens richtlijnen zoals die gegeven worden door de Opdrachtgever. Indien Elie Gardens de Opdrachtgever heeft gewezen
op een situatie ( bijvoorbeeld een ondeugdelijke ondergrond ) waardoor het resultaat niet
optimaal kan zijn (zulks naar inschatting van Elie Gardens), is Elie Gardens niet aansprakelijk/verantwoordelijk voor het resultaat van het werk.
Elie Gardens zal de wettelijke verplichtingen, die verband houden met de afdracht van sociale premies en loonbelasting, die rechtstreeks het gevolg zijn van het aan Elie Gardens opgedragen werk, stipt voldoen.

 

VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER
De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat het werk ongestoord uitgevoerd kan worden op de
afgesproken tijden. De Opdrachtgever zorgt ervoor dat alle relevante gegevens (zoals bijvoorbeeld het bestek, vergunningen e.d.) op tijd ter beschikking staan van Elie Gardens. Financiële gevolgen van veranderingen in voorschriften of werkinstructies, al dan niet van
overheidswege voorgeschreven, tussen de Offertedatum / opdrachtbevestigingsdatum en het
moment van de daadwerkelijke uitvoering van het werk, zullen door de Opdrachtgever
gecompenseerd worden.
De Opdrachtgever is verplicht het object(en) waar Elie Gardens zijn werkzaamheden verricht, te verzekeren tegen brand- en stormschade.
De Opdrachtgever is verplicht de voor het werk benodigde nutsvoorzieningen (water en elektra)
ter beschikking te stellen. De kosten zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

Financiële gevolgen van vertragingen in het werk als gevolg van omstandigheden waarvoor de
Opdrachtgever aansprakelijk is, worden op de Opdrachtgever verhaald.
Financiële gevolgen van gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de Opdrachtgever zijn verstrekt, zijn volledig voor rekening van de Opdrachtgever.
Het werk dient per auto normaal bereikbaar te zijn. Aan- en afvoer van materiaal dient ongestoord, per vrachtauto, plaats te kunnen vinden.

De opzet van het werk dient zodanig te zijn dat schade in de ruimste zin des woords, wordt
vermeden.
De Opdrachtgever zorgt voor rust, orde en veiligheid op het werkterrein. Hij zorgt ervoor dat de ter beschikking gestelde materialen en hulpmiddelen in goede staat verkeren. Tevens dient na het einde van een werkdag de materialen op een zorgvuldige wijze worden opgeborgen (Elie Gardens) en dient het werkterrein worden afgesloten (Opdrachtgever).
Indien de Opdrachtgever kosten moet maken om aan de bepalingen te voldoen, dan kunnen deze niet op Elie Gardens verhaald worden.

 

PRIJZEN / MEERWERK
Alle in de Offerte / Opdrachtbevestiging genoemde prijzen zijn inclusief btw. tenzij anders
aangegeven.
Meerwerk dient tegen het geldende tarief door de Opdrachtgever voldaan te worden. Dit geldt ook indien voor dit meerwerk geen schriftelijke opdracht is verstrekt. Meerwerk wordt altijd – zo vroeg mogelijk – gecommuniceerd worden met Opdrachtgever.  
 

OPLEVERING
De opleveringsdatum dient in onderling overleg vastgesteld te worden en uitsluitend schriftelijk met vermelding van deze datum in de overeenkomst vastgelegd te worden. Indien in de overeenkomst geen datum genoemd wordt, dan wordt er geacht geen uiterste opleveringsdatum overeengekomen te zijn. Indien de opleveringsdatum een dag is die niet als werkdag wordt beschouwd, dan is de eerstvolgende werkdag de dag waarop opgeleverd dient te worden.

De opleveringsdatum wordt automatisch verlengd met eventueel voorkomende onwerkbare dagen. Hieronder wordt verstaan: omstandigheden / dagen waarop buiten de schuld / aansprakelijkheid van Elie Gardens om, niet gewerkt kan worden. Indien er wijzigingen (bijvoorbeeld meerwerk, veranderingen in het werk enz.) in het werk opgetreden zijn, dan moet in onderling overleg schriftelijk een nieuwe opleveringsdatum vastgesteld worden. Deze dient verlengd te worden met minimaal het aantal dagen dat dit werk met zich mee brengt. Indien het werk is goedgekeurd (mondelinge of schriftelijke mededeling aan Elie Gardens / verstrijken van 10 kalenderdagen na dagtekening nadat Elie Gardens heeft gemeld dat het werk klaar is en hierop geen aangetekende brief van de Opdrachtgever gekomen is, waaruit blijkt dat deze het hier niet mee eens is, bij opneming is het werk goedgekeurd ), dan wel in gebruik is genomen, dan wordt het werk als opgeleverd beschouwd. Indien een deel van het werk in gebruik wordt genomen dan wordt dit deel als opgeleverd beschouwd.

 

ZEKERHEID
Elie Gardens kan voor, tijdens of na het aannemen van het werk een voorschotbetaling op de eindfactuur dan wel een zekerheid bedingen. Indien de Opdrachtgever hieraan geen gehoor kan of wil geven, dan is Elie Gardens gerechtigd het werk op te schorten, zonder dat hiervoor door de Opdrachtgever een schadevergoeding kan worden geclaimd.

 

ONTBINDEN OVEREENKOMST
Zonder gerechtelijke tussenkomst kan de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden in geval dat 1 van de partijen in surseance van betaling verkeert, dan wel in staat van faillissement wordt verklaard.
In geval van overmacht;

Als Elie Gardens door een reden die buiten zijn schuld/invloedssfeer ligt (overmacht), het werk niet binnen de afgesproken termijn uit kan voeren, is de Opdrachtgever gerechtigd het werk door een ander bedrijf uit te laten voeren. Zulks zonder recht op schadevergoeding uit te betalen door Elie Gardens. Deze is gerechtigd het werk te beëindigen en de gemaakte kosten aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De Opdrachtgever zal zonder hierop kortingen toe te passen deze rekening binnen 14 dagen na dagtekening voldoen. Als de Opdrachtgever door een overmachtsituatie het werk laat beëindigen, dan is hij gehouden de door Elie Gardens gemaakte kosten te vergoeden. De partij, die zich beroept op het niet nakomen van de overeenkomst door de andere partij, verplicht zich alles in het werk te stellen om schade, die door welke partij dan ook geleden zou kunnen worden tot het minst mogelijke te (doen) beperken.

 

BETALINGSCONDITIES
Factuurbedragen dienen als volgt te worden overgemaakt;
50% voor aanvang van de werkzaamheden.
50% binnen 5 dagen na oplevering.

 

BETALING
Betaling van de (termijn)factuur dient te geschieden met inachtneming van het hierboven staande op een door Elie Gardens aangewezen bankrekeningnummer. Indien betaling van een termijn niet tijdig is bijgeschreven, dan heeft Elie Gardens het recht het werk voor onbepaalde termijn op te schorten, waarbij alle kosten die hierdoor bij welke partij dan ook ontstaan, voor rekening van de Opdrachtgever zijn. De Opdrachtgever is bij niet tijdige betaling 1,5% vertragingsrente per maand verschuldigd, waarbij een deel van de maand als gehele maand gerekend wordt. Deze vertragingsrente wordt gerekend vanaf 14 dagen na factuurdatum tot het moment waarop Elie Gardens over dit factuurbedrag kan beschikken. Indien invordering noodzakelijk is, dan worden de buitengerechtelijke invorderingskosten van 15% van het factuurbedrag (met een minimum van € 150,=) volledig op de Opdrachtgever verhaald. Bij betaling wordt eerst de vertragingsrente als voldaan beschouwd, vervolgens de invorderingskosten en als laatste de hoofdsom. De gerechtelijke kosten zullen in een gerechtelijke procedure volledig mee gevorderd worden. Bedragen die de Opdrachtgever meent te kunnen vorderen van Elie Gardens, mogen nimmer worden gecompenseerd/verrekend.

De Opdrachtgever verkeert zonder verdere ingebrekestellingen in een toestand van nalatigheid/verzuim wanneer hij niet binnen 14 dagen nadat hij een betalingsherinnering ontvangen heeft, aan zijn verplichtingen voldaan heeft. Invorderingsmaatregelen zullen hierna genomen kunnen worden.

 

EIGENDOM VAN ONTWERPEN E.D.
Alle door Elie Gardens gemaakte tekeningen e.d. blijven eigendom van Elie Gardens. Alle rechten hierop worden voorbehouden en dienen gerespecteerd te worden. Alle materialen en gereedschappen, voor zover nog niet verwerkt, blijven eigendom van Elie Gardens totdat de laatste (termijn)factuur betaald is. Niet betaalde materialen en gereedschappen dienen op eerste verzoek voor Elie Gardens toegankelijk te zijn. De Opdrachtgever draagt het risico van alle mogelijke schade voor alle materialen en gereedschappen in de ruimste zins des woords. Deze bepaling geldt niet wanneer de Opdrachtgever aan kan tonen dat de schade veroorzaakt is door nalatigheid van Elie Gardens.

 

TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN
Op de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Elie Gardens is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ter zake van eventuele geschillen voortvloeiende uit deze overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Elie Gardens is de Arrondissementsrechtbank in Utrecht bevoegd.

 

UITZETTEN
Bij het uitzetten van de lijnen en peilen dient de Opdrachtgever aanwezig te zijn. De uitzetting dient in samenspraak met de Opdrachtgever gedaan te worden, of de Opdrachtgever dient van te voren de lijnen, alsmede de hoogte van de schutting uit te zetten. Op het moment dat de lijn definitief is uitgezet dient de Opdrachtgever hier een akkoord voor te geven. Wij plaatsen de schutting op de door u gewenste plaats. Mocht het geval zich voordoen dat bij graafwerkzaamheden schade ontstaat aan kabels en/of leidingen dan kan Elie Gardens hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

 

AUGUSTUS 2018 - Elie Gardens

bottom of page